WITAMY W SKLEPIE KIBICA 

Regulamin Sklepu

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.sprwislaplock.pl prowadzony jest przez Sekcję Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A. z siedzibą w Płocku, Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359753, NIP 774 31 57 263, REGON 142424490

I. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny sklep.sprwislaplock.pl

Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym, to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi). Produkty oferowane w Sklepie Internetowym to produkty fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, o ile taka została udzielona. W takim przypadku warunki gwarancji zostaną przedstawione w dokumencie gwarancyjnym, dołączonym do zakupionego produktu. Warunkiem realizacji uprawnień z gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu produktu w Sklepie Internetowym. Ponadto produkty oferowane w Sklepie Internetowym są objęte rękojmią za wady fizyczne rzeczy. W przypadku zakupu przez Konsumenta termin rękojmi wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana. Aby zrealizować uprawnienia wynikające z rękojmi Klient musi przedstawić dokument zakupu produktu w Sklepie Internetowym. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny podawane są w złotych polskich. Nie zawierają one informacji na temat kosztów przesyłki. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta zamówieniu. Korzystanie ze sklepu internetowego sklep.sprwislaplock.pl oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do:

1. Wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych. Może się również zdarzyć, że dostępność rozmiaru nie jest faktyczna ze stanem magazynowym.

2. Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych

3. Przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

II. Procedura składania zamówień

W sklepie można składać zamówienia 24 godziny na dobę korzystając z adresu sklep.sprwislaplock.pl Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję „Do koszyka” na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku „Zamawiam” znajdującego się na stronie Koszyka. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku). W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku „Zamawiam” Klient wskazuje: adres dostawy, na jaki mają być dostarczone wybrane wcześniej produkty, sposób dostawy, formę płatności Dokonanie powyższych czynności oznacza złożenie zamówienia odnośnie produktów objętych zamówieniem. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji. Wraz z wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji następuję zawarcie umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem i potwierdzeniem Sklepu Internetowego.

III. Realizacja zamówienia

Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam” Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem. Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością, jednak Sklep Internetowy zastrzega możliwość, iż produkty umieszczone na zdjęciach mogą różnić się od produktów rzeczywistych. Sklep Internetowy wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup zgodnie z danymi podanymi w formularzu zamówienia (paragon fiskalny lub, na żądanie, faktura VAT, ewentualnie dokument gwarancyjny, jeżeli został wystawiony przez producenta). Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem w magazynie którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i – gdy dokonano przedpłaty – całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.

IV. Płatność i dostawa

Sklep internetowy sklep.sprwislaplock.pl umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej czy przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

1. Odbiór osobisty w siedzibie klubu SPR Wisła Płock

2. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej

3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej

 

V. Wymiana towaru

W przypadku gdy Klient zakupił towar w niewłaściwym rozmiarze, Sklep Internetowy umożliwia Klientom wymianę zakupionych towarów, o ile dostępny jest towar w interesującym go rozmiarze. Wymianie podlegają jedynie towary, które są kompletne, i co do których Klient posiada dowód zakupu w Sklepie Internetowym. Aby dokonać wymiany towaru na właściwy rozmiar należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@sprwislaplock.pl i ustalić czy właściwy rozmiar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. Koszty przekazania towaru na wymianę (kurier, poczta, itp.) ponosi Klient. Aby wymienić towar należy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany na adres: SPR Wisła Płock S.A., 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1

VI. Warunki reklamacji towarów

Reklamacje – zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową – będą rozpatrywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Reklamowane towary należy dostarczyć na adres prowadzenia działalności Sprzedającego Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres firmy z dołączonym potwierdzeniem zakupu w Sklepie Internetowym. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru na adres firmy, chyba że dłuższy termin wymagany jest z uwagi na procedury producenta. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy bądź – gdy to możliwe – naprawiony, a następnie odesłany na koszt Sklepu Internetowego na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci Klientowi pieniądze zapłacone tytułem ceny na wskazany przez niego rachunek bankowy.

VII. Odstąpienie od umowy sprzedaży / zwrot produktów

Kupujący będący konsumentem, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy bez podania przyczyny) kupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres: SPR Wisła Płock S.A., 09-400 Płock Plac Celebry Papieskiej 1. W razie odstąpienia od umowy – umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwracany towar powinien być kompletny i w stanie niezmienionym po jego otrzymaniu. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu w Sklepie Internetowym (paragon lub fakturę vat). Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towaru, należy go odesłać na własny koszt na adres siedziby firmy: SPR Wisła Płock, 09-400 Płock Plac Celebry Papieskiej 1.

VIII. Ochrona danych osobowych

Dokonując zakupów w sklepie sklep.sprwislaplock.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez SPR Wisła Płock S.A. swoich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin. Administratorem danych osobowych jest SPR Wisła Płock S.A. 09-400 Płock Plac Celebry Papieskiej 1, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności

IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). Sprzedaż w ramach Sklepu Internetowego podlega prawu polskiemu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl