WITAMY W SKLEPIE KIBICA 

Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna
(Polityka prywatności dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych)
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), SPR WISŁA PŁOCK S.A.
z siedzibą w Płocku, przy ul. Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, KRS 0000359753, NIP: 774-31-57-263,
działając jako Administrator Pani / Pana danych osobowych, niniejszym informuje, iż:
1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów lub ewentualnie na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) realizacji umowy;
b) wypełniania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
c) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane tylko na podstawie
udzielonej dobrowolnie zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
3. Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO oraz aktualnie
obowiązujących przepisów prawa. Administrator przeprowadził audyt ochrony danych osobowych oraz
wprowadził w życie i stosuje organizacyjne i techniczne (w tym informatyczne) rozwiązania zapewniające
należytą ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji
celów, dla których dane są przetwarzane, chyba, że okres ten wprost wynika z zawartej umowy lub klauzuli
informacyjnej (np. klauzuli o wyrażeniu zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego).
5. Informujemy, iż przysługują Panu/Pani prawa:
a) dostępu do danych osobowych, a także uzyskania ich odpisów / kopii;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych, (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaś nie
istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
e) przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą
lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej
zgody. Cofnięcie takie nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych, które zaistniało przed
cofnięciem zgody.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych,
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany. Za wyjątkiem zapisów
dotyczących plików Cookies, o czym mowa w ustępie 13. oraz zgody udzielonej wprost, dane osobowe nie
będą profilowane.
11. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a także
przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem drogą
korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną, pisząc na adres poczty e-mail: sklep@sprwislaplock.pl lub
telefonując pod numer: 24 364 50 60
12. Strona internetowa prowadzona przez Administratora może korzystać z narzędzia Google Universal
Analytics. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności, które dostępne są
pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google
Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
13. W zakresie plików cookies Administrator informuje, iż pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe,
wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego
korzysta). Strona internetowa prowadzona przez Administratora może wykorzystywać pliki cookies w celu
rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika i zapamiętania jego ostatnich ustawień. Stosowane pliki
cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają
jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu (w tym poprzez zaproponowanie treści potencjalnie intersujących
użytkowania). Strona internetowa prowadzona przez Administratora może wykorzystywać pliki cookies
podmiotom trzecim (Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych oraz reklamowych. To
Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować
lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając
odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.
Wyłączenie plików cookies może spowodować, niedogodności w korzystaniu ze strony internetowej.
Administrator informuje, iż dane osobowe zawarte w plikach cookies oraz utworzone na podstawie
aktywności na stronie internetowej Administratora mogą podlegać profilowaniu, tak aby jak najbardziej
dopasować treść wyświetlaną na stronie do Pana/Pani preferencji jak również zapamiętywać bieżącą
aktywność zakupową (np. produkty w koszyku) oraz podjąć oczekiwane działania marketingowe.
14. Administrator informuje, iż na terenie zakładu pracy, w siedzibie, oraz ewentualnych innych miejscach,
możliwe jest korzystanie z tzw. monitoringu przemysłowego, który prowadzony jest dla celów zapewnienia
bezpieczeństwa życia, zdrowia i ochrony mienia pracowników i klientów oraz wszelkich osób trzecich.
Infrastruktura służąca do prowadzenia monitoringu zapewnia wysoki standard ochrony danych osobowych,
nagrania zaś kasowane są po 30 dniach od daty zapisu, chyba że ich zabezpieczenie jest niezbędne dla
realizacji uprawnień lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
15. Administrator oświadcza, iż na terenie zakładu pracy oraz we wszelkich miejscach, gdzie przechowywane są
dane osobowe, stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie miejsca, w
których znajdują się jakiekolwiek dane osobowe, są miejscami odpornymi na zalanie, zniszczenie, czy utratę
danych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl