Warunki świadczenia usług Sklepu SPR Wisła Płock

SPR Wisła Płock S.A

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.sklep.sprwislaplock.pl, prowadzony jest przez SPR Wisła Płock S.A. z siedzibą w Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, NIP: 774 31 57 263, REGON: 142424490, posługującym się adresem poczty elektronicznej sklep@sprwislaplock.pl, który w niniejszym regulaminie jest określany również jako „Sklep”. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin ten wchodzi w życie w dniu 01.03.2018 r.

  Regulamin określa w szczególności:

  1. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
  2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.
  3. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

  2.1. Sklep internetowy SPR Wisła Płock S.A.  działający pod adresem https://www.sklep.sprwislaplock.pl służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów, za pośrednictwem sieci Internet.

  2.2. Zakupy w Sklepie internetowym SPR Wisła Płock mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej, które w niniejszym regulaminie są określane jako „Klient”. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://sklep.sprwislaplock.pl, wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie.

  2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

  2.4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, nastąpi kompletacja zamówienia oraz informacja zwrotna potwierdzająca wysyłkę towaru lub przygotowanie do odbioru, stanowiąca jednocześnie oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku, gdy weryfikacja dostępności towarów trwa dłużej niż 2 dni robocze Klient jest uprawniony do rezygnacji z zamówienia.

  2.5. Klient może wprowadzić korekty do zamówienia wyłącznie do momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

  2.6. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez

  produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

  2.7. Sklep internetowy SPR Wisła Płock przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

  2.8. Zamówienia w sklepie internetowym SPR Wisła Płock są realizowane na terenie Polski.

  2.9. Ceny podawane w sklepie internetowym SPR Wisła Płock są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. SPR Wisła Płock zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo od odstąpienia od umowy.

  2.10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 2.4. powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z pkt. 6.5.

  2.11. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

  2.12. Firma SPR Wisła Płock S.A. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży w postaci papierowego wydruku faktury VAT. Dokument ten jest dołączany do wysyłanego towaru.

  2.13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 2.4. powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

  2.14. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez SPR Wisław Płock treści o charakterze bezprawnym.

  2.15. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

  3.1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

  1. odbiór osobisty w siedzibie klubu SPR Wisław Płock
  2. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  3.2. SPR Wisła Płock S.A. będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie https://www.sklep.sprwislaplock.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

  3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

  1. sprawdzeniu przez SPR Wisła Płock kompletności wysłanych danych,
  2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Klientem celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Jeśli Klient potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

  3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Klienta zostaje wysłany zamówiony towar, zaś w przypadku płatności kartą lub e-przelewem z konta Klienta zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Klienta, gdy na rachunek SPR Wisła Płock S.A.. wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do Poczty Polskiej, Klient otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/rachunku.

  3.5. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić SPR Wisła Płock S.A. telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego SPR Wisła Płock lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sprwislaplock.pl

  3.6. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie SPR Wisław Płock, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

  3.7. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

  3.8. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

  3.10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny https://www.sklep.sprwislaplock.pl, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Klienta lub z powodu braku towaru, e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy. Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub siedziby SPR Wisła Płock w którym zamówienie zostanie odebrane. Płatność przelewem lub kartą - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty. Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji. Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną. Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w siedzibie SPR Wisła Płock S.A.. Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

 4. REKLAMACJE I GWARANCJE

  4.1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

  4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient powinien odesłać produkt na adres sklepu SPR Wisła Płock S.A. widniejący na fakturze VAT informując o tym fakcie Sklep.

  4.3. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji

  4.4. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

  4.5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

  4.6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na podstawie przesłanego potwierdzenia poniesionych kosztów.

 5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

  5.1. SPR Wisła Płock S.A. przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

  5.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.

  5.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),
  2. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera, Safari, Gogle Chrome w wersjach najnowszych,
  3. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
  4. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),
  5. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),
  6. posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

  5.4. SPR Wisła Płock S.A. informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt 5.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

  5.5. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

  6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zastrzeżeniem pkt. 6.2 niniejszej umowy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: SPR Wisła Płock S.A., Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Wypełnione oświadczenie wraz z towarem może zostać również zwrócone w siedzibie SPR Wisła Płock S.A.

  6.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; >
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  6.3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 14 dni, do sklepu z którego towar pochodzi (adres oddziału na paragonie/fakturze) lub oddać towar osobiście w siedzibie SPR Wisła Płock. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.

  6.4. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  6.5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

 7. OCHRONA DANYCH

  7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez SPR Wisła Płock S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

  7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

  7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – SPR Wisła Płock.

  7.4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@sprwislaplock.pl

  7.5. Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego prowadzonego przez SPR Wisław Płock z siedzibą w Płocku został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  8.1. Firma SPR Wisła Płock S.A. zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
  2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego SPR Wisła Płock, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
  3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego SPR Wisła Płock,
  4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

  8.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Adres sklepu znajduje się na dokumencie zakupu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

  8.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  8.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@sprwislaplock.pl 

  8.5. Załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

Product added to wishlist
Produkt dodany do porównania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.